மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண். மாவட்ட ஊராட்சி 2022-2023
1 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி View (4 MB)
2 SFC View (9 MB)

 

வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2022-2023
1

அரக்கோணம்

View (4 MB)
2

ஆற்காடு

View (3 MB)
3 காவேரிபாக்கம் View (2 MB)
4 நெமிலி View (2 MB)
5 சோளிங்கர் View (3 MB)
6 திமிரி View (2 MB)
7 வாலாஜா View (3 MB)

 

கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2022-2023
1

அரக்கோணம்

View (5 MB)
2

ஆற்காடு

View (5 MB)
3 காவேரிபாக்கம் View (7 MB)
4 நெமிலி View (8 MB)
5 சோளிங்கர் View (6 MB)
6 திமிரி View (6 MB)
7 வாலாஜா View (6 MB)