மூடு

தேர்தல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம்

தேதி: முதல் 27-12-2023 வரை 03-01-2023

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 21-12-2023 வரை 26-12-2023

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 14-12-2023 வரை 20-12-2023

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 07-12-2023 வரை 13-12-2023

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 30-11-2023 வரை 06-12-2023

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 27-10-2023 வரை 29-11-2023

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 01-12-2022 வரை 08-12-2022

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 21-11-2022 வரை 30-11-2022

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 14-11-2022 வரை 20-11-2022

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 09-11-2022 வரை 13-11-2022

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம்11 படிவம் 11A படிவம் 11B
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B

தேதி: முதல் 26-11-2021 வரை 01-12-2021

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A

தேதி : முதல் 16-11-2021 வரை 25-11-2021

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A

 

தேதி : முதல் 01-11-2021 வரை 15-11-2021

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A

தேதி : முதல் 16-11-2020 வரை 17-12-2020

வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1 038-அரக்கோணம் படிவம் 9 (3.6 Mb) படிவம் 10 (4.6 Mb) படிவம் 11 (1.8 Mb) படிவம் 11A (1.3 Mb)
2 039-சோளிங்கர் படிவம் 9 (2.5 Mb) படிவம் 10 (6 Mb) படிவம் 11 (6.7 Mb) படிவம் 11A (6.6 Mb)
3 041-இராணிப்பேட்டை படிவம் 9 (4.6 Mb) படிவம் 10 (3.8 Mb) படிவம் 11 (7.5 Mb) படிவம் 11A (4.4 Mb)
4 042-ஆற்காடு படிவம் 9 (1.6 Mb) படிவம் 10 (5.2 Mb) படிவம் 11 (7.6 Mb) படிவம் 11A (5.1 Mb)