மூடு

வாக்காளர் பட்டியலில் வாக்காளர்களைப் பதிவு செய்வதற்கான படிவங்கள்

வ.எண் படிவங்கள் பதிவிறக்கம்
1 படிவம் 6 படிவம் 6 (PDF 282 KB)
2 படிவம் 6A படிவம் 6A (PDF 250 KB)
3 படிவம் 6B படிவம் 6B (PDF 205 KB)
4 படிவம் 7 படிவம் 7 (PDF 279 KB)
5 படிவம் 8 படிவம் 8 (PDF 475 KB)