மூடு

படிவம் 001C – வாக்காளா் அடையாள அட்டை கோருவதற்கான படிவம்

படிவம் 001C – வாக்காளா் அடையாள அட்டை கோருவதற்கான படிவம்
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி காண்க / பதிவிறக்கு
படிவம் 001C – வாக்காளா் அடையாள அட்டை கோருவதற்கான படிவம் 24/07/2020 படிவம் 001C – வாக்காளா் அடையாள அட்டை கோருவதற்கான படிவம் தேர்தல் அறை ,வட்டாச்சியர் அலுவலகம் பார்க்க (675 KB)