மூடு

படிவம் 6A – அயல்நாடு வாழ் இந்தியர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பதற்கான படிவம்

படிவம் 6A – அயல்நாடு வாழ் இந்தியர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பதற்கான படிவம்
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி காண்க / பதிவிறக்கு
படிவம் 6A – அயல்நாடு வாழ் இந்தியர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பதற்கான படிவம் 24/07/2020 படிவம் 6A – அயல்நாடு வாழ் இந்தியர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பதற்கான படிவம் தேர்தல் அறை ,வட்டாச்சியர் அலுவலகம் பார்க்க (26 KB)