மூடு

படிவம் 7 – வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் நீக்குவதற்கான படிவம்

படிவம் 7 – வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் நீக்குவதற்கான படிவம்
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி காண்க / பதிவிறக்கு
படிவம் 7 – வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் நீக்குவதற்கான படிவம் 24/07/2020 படிவம் 7 – வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் நீக்குவதற்கான படிவம் தேர்தல் அறை ,வட்டாச்சியர் அலுவலகம் பார்க்க (805 KB)